英国伯明翰藏书楼宣布最新设计图片


 欧宝app-欧宝全站app-官方下载   最新资讯   2022-05-12
英国伯明翰藏书楼宣布最新设计图片

伯明翰藏书楼的施工已经经举行了一年整 ,近日修建内部的形象图宣布于众 。修建的重要办事功效设在较低的楼层并最先成形,2013年估计可以或许总体向公家开放。

设计者Mecanoo事件所宣布的两张图片显示了活着纪广场上制作的新的户外戏院和藏书楼内中心圆形年夜厅的雏形。 圆形年夜厅有一座超过几个楼层的“书墙”,很是壮不雅 。宽年夜的电梯指导人们去往各个楼层 ,而大众区域洗澡在天然光照中。 户外戏院是一个年夜型的大众空间,可以从藏书楼的音乐部以及儿童部穿进来。户外戏院用于演出以及勾当,站活着纪广场上也能够看到 。 据悉 ,工程根据进度以及预算举行。2011年的施工中将对于混凝土框架举行封顶,安装玻璃构件以及墙顶饰带。藏书楼将设置一个少年区,用于休闲以及结交 ,同时也制作了供祷告者静思的房间 。此外 ,藏书楼制作了两座花圃平台,让人们赏识到漂亮的都会景不雅 。四架大众电梯充足坐轮椅的人以及推儿童车的人使用。欧宝app-欧宝全站app-官方下载
【读音】:

bó míng hàn cáng shū lóu de shī gōng yǐ jīng jīng jǔ háng le yī nián zhěng ,jìn rì xiū jiàn nèi bù de xíng xiàng tú xuān bù yú zhòng 。xiū jiàn de zhòng yào bàn shì gōng xiào shè zài jiào dī de lóu céng bìng zuì xiān chéng xíng ,2013nián gū jì kě yǐ huò xǔ zǒng tǐ xiàng gōng jiā kāi fàng 。

shè jì zhě Mecanooshì jiàn suǒ xuān bù de liǎng zhāng tú piàn xiǎn shì le huó zhe jì guǎng chǎng shàng zhì zuò de xīn de hù wài xì yuàn hé cáng shū lóu nèi zhōng xīn yuán xíng nián yè tīng de chú xíng 。 yuán xíng nián yè tīng yǒu yī zuò chāo guò jǐ gè lóu céng de “shū qiáng ”,hěn shì zhuàng bú yǎ 。kuān nián yè de diàn tī zhǐ dǎo rén men qù wǎng gè gè lóu céng ,ér dà zhòng qū yù xǐ zǎo zài tiān rán guāng zhào zhōng 。 hù wài xì yuàn shì yī gè nián yè xíng de dà zhòng kōng jiān ,kě yǐ cóng cáng shū lóu de yīn lè bù yǐ jí ér tóng bù chuān jìn lái 。hù wài xì yuàn yòng yú yǎn chū yǐ jí gōu dāng ,zhàn huó zhe jì guǎng chǎng shàng yě néng gòu kàn dào 。 jù xī ,gōng chéng gēn jù jìn dù yǐ jí yù suàn jǔ háng 。2011nián de shī gōng zhōng jiāng duì yú hún níng tǔ kuàng jià jǔ háng fēng dǐng ,ān zhuāng bō lí gòu jiàn yǐ jí qiáng dǐng shì dài 。cáng shū lóu jiāng shè zhì yī gè shǎo nián qū ,yòng yú xiū xián yǐ jí jié jiāo ,tóng shí yě zhì zuò le gòng dǎo gào zhě jìng sī de fáng jiān 。cǐ wài ,cáng shū lóu zhì zuò le liǎng zuò huā pǔ píng tái ,ràng rén men shǎng shí dào piāo liàng de dōu huì jǐng bú yǎ 。sì jià dà zhòng diàn tī chōng zú zuò lún yǐ de rén yǐ jí tuī ér tóng chē de rén shǐ yòng 。